Regulamin sklepu www.netsejf.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.netsejf.pl 


I. STRONY TRANSAKCJI

 1. Właścicielem sklepu internetowego, do którego dostęp jest na stronie internetowej www.netsejf.pl jest firma PHU NETSEJF Janusz Słodkiewicz , prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 845-171-53-37 , który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje jako SPRZEDAWCA.

 • NABYWCĄ w sklepie internetowym może być:

                - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

                - osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


II. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie stosownego formularza zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej www.netsejf.pl , mailownie lub telefonicznie.

 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami netto oraz brutto (zawierające 23% podatku podatku VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

 3. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty wyliczane są indywidualnie dla każdego zamówienia i uzgadniane telefonicznie z NABYWCĄ.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

 5. Zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji przez SPRZEDAWCĘ, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych.

 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 3 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA, aby nabyć towar w sklepie internetowym musi prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (tj. poprzez podanie prawidłowych danych) a następnie przesłać go do SPRZEDAWCY.

 7. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą29.08.97r. z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

 9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie oferty wobec SPRZEDAWCY w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 10. Potwierdzenie przez przedstawiciela SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

 11. NABYWCA ma możliwość odebrania zamówionego towaru w lokalu przedsiębiorstwa SPRZEDAWCY znajdującym się w Węgorzewie przy ul. Przemysłowej 10 . W takim przypadku miejscem zawarcia umowy jest lokal przedsiębiorstwa SPRZEDAWCY, a do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą odebrania przez NABYWCĘ zamówionego towaru z lokalu przedsiębiorstwa SPRZEDAWCY. Zawarta w ten sposób umowa nie jest umową na odległość.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

        - gotówką przy odbiorze towaru

      - przelew na rachunek bankowy SPRZEDAWCY po dostarczeniem towaru w terminie ustalonym z NABYWCĄ

        - przelew na rachunek bankowy SPRZEDAWCY przed dostarczeniem towaru                  (przedpłata),
 

 

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie Internetowym zamieszczonego na stronie internetowej www.netsejf.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 2. Termin wysłania towaru zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na towary aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin wysłania towaru może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni kalendarzowych, jednak wtedy NABYWCA zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.

 4. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia

 5. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w kilku partiach. W takim przypadku koszt przesyłki za wszystkie partie będzie liczony jak za jedną przesyłkę obejmującą wszystkie towary, zgodnie z wyceną SPRZEDAWCY.

 6. W przypadku, gdy miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest lokal przedsiębiorstwa SPRZEDAWCY, znajdujący się w Węgorzewie przy ul. Przemysłowej 10 , NABYWCA osobiście odbiera zamówiony towar na własny koszt.

 7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej utraty.

 8. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).


V. GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

 2. Dostrzeżone uszkodzenia, w szczególności w zakresie naruszonego opakowania przesyłki należy niezwłocznie zgłosić osobie obecnej przy dostawie (odbiorze), którą może być przedstawiciel  SPRZEDAWCY lub kuriera.

 3. Niezależnie od treści pkt. 2 powyżej NABYWCA zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki.

 4. W przypadku stwierdzenia, że towar według oceny NABYWCY posiada wady, NABYWCA zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY w celu ustalenia istoty wady, a także ewentualnego sposobu naprawienia towaru lub wymiany towaru na nowy wolny od wad.

 5. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ towar jest fabrycznie nowy.

 6. Usuwanie wad lub wymiana towaru na nowy nie dotyczy:

        - uszkodzeń mechanicznych z powstałych z winy NABYWCY,

        - uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwej eksploatacji,

        - uszkodzeń powstałych w wyniku używania środków chemicznych,

        - uszkodzeń powstałych w wyniku działania wysokie temperatury,

        - usuwania wad przez osoby trzecie lub NABYWCĘ.

 

VI. INFORMACJE  O  COOKIES 

 1. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Dzięki temu plikowi będziesz zalogowany w serwisie przez cały czas przebywania w witrynie bądź do momentu wylogowania się. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia następnego od wydania/doręczenia towaru, pod warunkiem, że towar jest nie używany, znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu w którym został dostarczony , jest czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do SPRZEDAWCY przed jego upływem.

 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.

 4. SPRZEDAWCA nie wypożycza produktów do testowania, a zatem żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane.

 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.netsejf.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.


koszyk
Twój koszyk jest pusty.
logowanie
login
hasło
Zawarto tej strony jest chroniona. Wszelkie prawa zastrzeżone
Katalog stron